اسب گردان

دستگاه اسب گردان ویژه کودکان و قیمت بلیط آن 35 هزار تومان میباشد.