اسب گردان

دستگاه اسب گردان ویژه کودکان و قیمت بلیط آن 20 هزار تومان میباشد.