اسب گردان

دستگاه اسب گردان ویژه کودکان و قیمت بلیط آن 30 هزار تومان میباشد.