حضور رادیو گفتگو در ارم سبز

به گزارش روابط عمومی ارم سبز، با هماهنگیهای بعمل آمده صبح روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه عوامل برنامه آموزشی و تحلیلی روزنه رادیو گفتگو ضمن حضور در مجموعه ارم سبز، به بررسی نقش باغ وحشها در آموزش ، فرهنگسازی و تولید علم پرداختند.