گوزن زرد ایرانی پارک ارم

گوزن زرد ایرانی

پستانداران
  • توضیحات