سیرک (جایگاه عادی)

محل برگزاری: جنب درب ورودی باغ وحش