منوریل

دستگاه خانوادگی منوریل مناسب تمام سنین ، با قیمت بلیط 30 هزار تومان میباشد.