منوریل

دستگاه خانوادگی منوریل مناسب تمام سنین ، با قیمت بلیط ۵۵ هزار تومان میباشد.