منوریل

دستگاه خانوادگی منوریل مناسب تمام سنین ، با قیمت بلیط 20 هزار تومان میباشد.