قوی گردان

دستگاه قوی گردان از نوع چرخشی ویژه کودکان با قیمت 35 هزار تومان میباشد.