قوی گردان

دستگاه قوی گردان از نوع چرخشی ویژه کودکان با قیمت 20 هزار تومان میباشد.