سورتمه

دستگاه سورتمه از نوع چرخشی ، مناسب تمام سنین و با قیمت بلیط 30 هزار تومان میباشد.