تشک بادی

قیمت بلیط تشک بادی کودکان 35 هزار تومان میباشد.