تشک بادی

قیمت بلیط تشک بادی کودکان 30هزار تومان میباشد.