ترن کودکان

قیمت بلیط ترن کودکان 30 هزار تومان میباشد.