ترن کودکان

قیمت بلیط ترن کودکان 20 هزار تومان میباشد.