ترن کودکان

قیمت بلیط ترن کودکان ۵۵ هزار تومان میباشد.