تاور گردان

قیمت بلیط تاور گردان ۶۵ هزار تومان میباشد.