تاور گردان

قیمت بلیط تاور گردان 35 هزار تومان میباشد.