تاور گردان

قیمت بلیط تاور گردان 25 هزار تومان میباشد.