موتور کوبنده

قیمت بلیط این دستگاه 40 هزار تومان میباشد.