موتور کوبنده

قیمت بلیط این دستگاه 25 هزار تومان میباشد.