فریزبی بزرگسال

قیمت بلیط این دستگاه 30 هزار تومان میباشد.