ستاره گردان

دستگاه ستاره گردان ویژه بزرگسالان با قیمت بلیط 80 هزار تومان میباشد.