ستاره گردان

دستگاه ستاره گردان ویژه بزرگسالان با قیمت بلیط 55 هزار تومان میباشد.