زادآوری های باغ وحش ارم در فصل بهار

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ طی هفته های پیش باغ وحش این مجموعه شاهد تولد چند گونه جانوری از جمله ۲ عدد گوزن زرد ایرانی نر و ماده ، یک عدد گور خر ایرانی نر و ۲ عدد کل وبز کوهی نر و ماده بود.

زادآوری های باغ وحش ارم در فصل بهار

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ طی هفته های پیش باغ وحش این مجموعه شاهد تولد چند گونه جانوری از جمله  ۲ عدد گوزن زرد ایرانی نر و ماده ، یک عدد گور خر ایرانی نر و ۲ عدد کل وبز کوهی نر و ماده بود. 

بنابر این گزارش حال عمومی این گونه ها مطلوب بوده و از شیر مادر تغذیه می نمایند. در بین زاد و ولد های انجام شده دو گونه گور خر ایرانی و گوزن زرد ایرانی از این لحاظ که در طبیعت کشور در حال انقراض می باشند دارای اهمیت بسیاری می باشد.