بازدید کودکان تحت پوشش بهزیستی موسسه دختران آفتاب از باغ وحش ارم سبز

بازدید کودکان تحت پوشش بهزیستی موسسه  دختران آفتاب از باغ وحش ارم سبز