بازدید کودکان بی بضاعت و کم برخوردار از مجموعه ارم سبز