مزایده عمومی (غرف و اماکن)

فرصت بهره برداری از غرف و اماکن در مجموعه پارک ارم