مراسم ضیافت افطاری و تجلیل از پرسنل نمونه مجموعه ارم سبز