کارگاه اطفای حریق در ارم سبز برگزار شد

کارگاه آموزش تئوری و عملی اطفای حریق روز چهارشنبه مورخه ۲۷ بهمن ماه سال جاری در ارم برگزار شد.

 کارگاه اطفای حریق در ارم سبز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ارم سبز کارگاه آموزش تئوری و عملی اطفای حریق روز چهارشنبه مورخه ۲۷ بهمن ماه سال جاری با هدف افزایش سطح آمادگی و آگاهی پرسنل به منظور پیشگیری از هرگونه آتش سوزی احتمالی و گسترش آن، در ارم سبز برگزار گردید.

بنابراین گزارش در این کارگاه توضیحاتی درخصوص انواع خاموش کننده ها و کارایی هر یک از آنها، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی، مهار و اطفاء حریق به صورت تئوری و عملی ارائه گشت.