گوزن قرمز اروپایی پارک ارم

گوزن قرمز اروپایی

پستانداران
  • توضیحات