کریزی موس

قیمت بلیط دستگاه کریزی موس 30 هزار تومان میباشد.