کریزی موس

قیمت بلیط دستگاه کریزی موس 45 هزار تومان میباشد.