ماشین برقی کودکان

قیمت بلیط ماشین برقی کودکان 20 هزار تومان میباشد.