ماشین برقی کودکان

قیمت بلیط ماشین برقی کودکان 35 هزار تومان میباشد.