اسب گردان

اسب گردان ویژه کودکان با قیمت بلیط 20 هزار تومان میباشد.