اسب گردان

اسب گردان ویژه کودکان با قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.