چرخ و فلک

قیمت بلیط دستگاه چرخ و فلک 35 هزار تومان میباشد.