چرخ و فلک

قیمت بلیط دستگاه چرخ و فلک 50 هزار تومان میباشد.