چرخ و فلک

قیمت بلیط دستگاه چرخ و فلک 45 هزار تومان میباشد.