قطار شادی

دستگاه قطار شادی ویژه کودکان با قیمت بلیط 20 هزار تومان میباشد.