قطار شادی

دستگاه قطار شادی ویژه کودکان با قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.