تله سیژ

دستگاه تله سیژ مناسب تمام سنین برای جابجایی بین شهربازیهای یک و دو ، با قیمت بلیط 50 هزار تومان میباشد.