آکروجت

دستگاه آکروجت از نوع چرخشی ویژه کودکان با قیمت 25 هزار تومان میباشد.