آکروجت

دستگاه آکروجت از نوع چرخشی ویژه کودکان با قیمت 40 هزار تومان میباشد.