ماشین پرنده

دستگاه ماشین پرنده ویژه کودکان از نوع چرخشی - پرشی با قیمت بلیط 20 هزار تومان میباشد.