ماشین پرنده

دستگاه ماشین پرنده ویژه کودکان از نوع چرخشی - پرشی با قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.