ماشین پرنده

دستگاه ماشین پرنده ویژه کودکان از نوع چرخشی - پرشی با قیمت بلیط ۵۵ هزار تومان میباشد.