فیلیپر

دستگاه فیلیپر مناسب تمام سنین با قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.