فیلیپر

دستگاه فیلیپر مناسب تمام سنین با قیمت بلیط 40 هزار تومان میباشد.