فیلیپر

دستگاه فیلیپر مناسب تمام سنین با قیمت بلیط 25 هزار تومان میباشد.