استخر توپ

استخر توپ ویژه کودکان با قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.