استخر توپ

استخر توپ ویژه کودکان با قیمت بلیط ۵۵ هزار تومان میباشد.