استخر توپ

استخر توپ ویژه کودکان با قیمت بلیط 20 هزار تومان میباشد.