استخر توپ

استخر توپ ویژه کودکان با قیمت بلیط 30 هزار تومان میباشد.