کشتی امیر

قیمت بلیط کشتی امیر 40 هزار تومان میباشد.