کشتی امیر

قیمت بلیط کشتی امیر 35 هزار تومان میباشد.