کشتی امیر

قیمت بلیط کشتی امیر 25 هزار تومان میباشد.