رالی بنزینی

قیمت بلیط رالی بنزینی 40 هزار تومان میباشد.