رالی بنزینی

قیمت بلیط رالی بنزینی 25 هزار تومان میباشد.