بوستر

دستگاه بوستر ویژه بزرگسالان به قیمت بلیط 40 هزار تومان میباشد.