اسکیت هوایی

قیمت بلیط اسکیت هوایی 30 هزار تومان میباشد.