اسکیت هوایی

قیمت بلیط اسکیت هوایی 45 هزار تومان میباشد.