دیسکو کاستر

قیمت بلیط دیسکو کاستر 30 هزار تومان میباشد.