سقوط آزاد

قیمت بلیط سقوط آزاد 50 هزار تومان میباشد.