سقوط آزاد

قیمت بلیط سقوط آزاد 80 هزار تومان میباشد.