استخر توپ

قیمت بلیط استخر توپ 15 هزار تومان میباشد.