استخر توپ

قیمت بلیط استخر توپ 35 هزار تومان میباشد.