استخر توپ

قیمت بلیط استخر توپ 30 هزار تومان میباشد.