زمان فعالیت مجموعه ارم سبز

شهربازی‌های روباز:
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۶:۳۰ ۲۳
یک شنبه‌ها ۱۶:۳۰ ۲۳
دوشنبه‌ها ۱۶:۳۰ ۲۳
سه‌شنبه‌ها ۱۶:۳۰ ۲۳
چهارشنبه‌ها ۱۶:۳۰ ۲۳
پنج‌شنبه‌ها ۱۶:۳۰ ۲۳
جمعه‌ها و ایام تعطیل ۱۶:۳۰ ۲۳
باغ وحش:
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۰ ۱۷
یک شنبه‌ها ۱۰ ۱۷
دوشنبه‌ها ۱۰ ۱۷
سه‌شنبه‌ها ۱۰ ۱۷
چهارشنبه‌ها ۱۰ ۱۷
پنج‌شنبه‌ها ۱۰ ۱۷:۳۰
جمعه‌ها و ایام تعطیل ۱۰ ۱۷:۳۰
شهربازی سر پوشیده (قلعه شادی) :
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
یک شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
دوشنبه‌ها ۱۰ ۲۳
سه‌شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
چهارشنبه‌ها ۱۰ ۲۳
پنج‌شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
جمعه‌ها ۱۰ ۲۳