زمان فعالیت مجموعه ارم سبز

شهربازی‌های روباز:
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۶ ۲۳
یک شنبه‌ها ۱۶ ۲۳
دوشنبه‌ها ۱۶ ۲۳
سه‌شنبه‌ها ۱۷:۳۰ ۲۳
چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ ۲۳
پنج‌شنبه‌ها ۱۷:۳۰ ۲۳
جمعه‌ها و ایام تعطیل ۱۶ ۲۳
باغ وحش:
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۰ ۱۹
یک شنبه‌ها ۱۰ ۱۹
دوشنبه‌ها ۱۰ ۱۹
سه‌شنبه‌ها ۱۰ ۱۹
چهارشنبه‌ها ۱۰ ۱۹
پنج‌شنبه‌ها ۱۰ ۱۹
جمعه‌ها و ایام تعطیل ۱۰ ۱۹
شهربازی سر پوشیده (قلعه شادی) :
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
یک شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
دوشنبه‌ها ۱۰ ۲۳
سه‌شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
چهارشنبه‌ها ۱۰ ۲۳
پنج‌شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
جمعه‌ها و ایام تعطیل ۱۰ ۲۳