مزایده عمومی

فروش ضایعات آهن (نوبت اول)

شرکت مجتمع ورزشي تفريحي ارم سبز ( پارک ارم )

در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن خـود به وزن تقریبـی 140 تن از طریق مزایده عمومی اقدام  نماید. علاقمندان می توانند جهت خریـد اوراق شرایط شرکـت در مزایـده و بازدید از موارد مذکور و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 1403/04/16همه روزه غیـراز روزهای تعطیـل از ساعـت8:30 تا15:30 به دفتر واحد حقوقی شرکت واقع در کیلومتر چهار اتوبان تهـران - کرج، پارک ارم مراجعه نمایند.

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن هماهنگی: 44113098-021                 روابط عمومی ارم سبز