مزایده عمومی (غرف و دستگاه تفریحی) نوبت دوم و مذاکره احتمالی

در نظر دارد بهره برداری از غرف و دستگاه تفریحی خود را برای مـدت مشخص از ابتدای تیر ماه 1403 از طریق مزایـده عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید.

شرکت مجتمع ورزشي تفريحي ارم سبز ( پارک ارم )

در نظر دارد بهره برداری از غرف و دستگاه تفریحی خود را برای مـدت مشخص از ابتدای تیر ماه 1403 از طریق مزایـده عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید. علاقمندان می توانند جهت خرید اوراق شرایط شـرکت در مزایده، بازدید از موارد مذکور و تحویل 
پاکت های پیشنهاد قیمت از تاریخ درج این آگهـی تا تاریخ 1403/03/16همـه روزه غیراز روزهـای تعطیل از ساعـت8:30 تا15:30 به دفتـر واحد حقوقـی شرکت واقـع در کیلومتر چهار اتوبان تهران - کرج، پارک ارم مراجعه نمایند.

غرف و اماکن:

شهربازی1: بلال تنوری - پشمـک و پاپکـورن (2 محل مجـزا) - ارم مارکت (2 محل مجزا) 

شهربازی 2: ارم فود - پشمک و پاپکورن

قلعه شادی: عکس و گریم - اسباب بازی

باغ وحـش: ارم فود  

دستگاه تفریحی:

شهربازی 1: ماشین برقی کودکان

(هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. )

 تلفن هماهنگی: 44113098-021                 روابط عمومی ارم سبز