بازدید مدیرعامل ارم سبز از نمایشگاه توانمندی های صادراتی