زادآوری های جدید در باغ وحش ارم سبز

به گزارش روابط عمومی ارم سبز با آغاز فصل بهار شاهد زادآوری گونه های مختلف و با ارزش در باغ وحش این مجموعه بوده ایم.