بازدید ریاست بازرسی بنیاد مستضعفان از مجموعه ارم سبز