میهمانان تازه وارد باغ وحش ارم سبز

میهمانان تازه وارد باغ وحش

 به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ اولین زادآوری های سال جدید باغ وحش ارم سبز با تولد ۲ عدد گوزن زرد ایرانی با جنسیت نر و ماده آغاز شد.

بنابراین گزارش؛ وضع عمومی این دو میهمان تازه وارد باغ وحش مطلوب بوده و از شیر مادر تغذیه می نمایند.