مزایده عمومی (دستگاههای تفریحی) و (غرف و اماکن) نوبت دوم

فرصت بهره برداری از امکانات تفریحی و غرف در مجموعه پارک ارم