حضور اعضای تحت پوشش خیریه توانبخشی در ارم سبز

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ با هماهنگیهای بعمل آمده توسط مرکز توانبخشی فرزندان من با مجموعه ارم سبز، تعداد ۷۰ نفر از اعضای معلول ذهنی و حرکتی این مرکز روز شنبه ۱۶ مهرماه سال جاری از باغ وحش ارم سبز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ با هماهنگیهای بعمل آمده توسط مرکز توانبخشی فرزندان من با مجموعه ارم سبز، تعداد ۷۰ نفر از اعضای معلول ذهنی و حرکتی این مرکز روز شنبه ۱۶ مهرماه سال جاری از باغ وحش ارم سبز بازدید نمودند. بنابر این گزارش؛ ارائه خدمات رایگان به اقشار آسیب پذیر، کم برخوردار و گروههای بی بضاعت در دستور کار این مجموعه قراردارد و بعنوان رسالت اجتماعی و فرهنگی این مجموعه محسوب می گردد.