شنبه ۱۶ مهر شهربازی و باغ وحش تعطیل می باشد.

به گزارش روابط عمومی ارم سبز، به دلیل بازدید دوره ای استاندارد دستگاههای شهربازی این مجموعه، شهربازیهای ارم سبز روز شنبه ۱۶ مهرماه تعطیل می باشد .

به گزارش روابط عمومی ارم سبز، به دلیل بازدید دوره ای استاندارد دستگاههای شهربازی این مجموعه، شهربازیهای ارم سبز روز شنبه ۱۶ مهرماه تعطیل می باشد و تخفیف ویژه روز ملی کودک که پیش از این قرار بود در روز شنبه ۱۶ مهرماه اعمال شود به روز دیگری موکول میگردد.در ضمن باغ وحش این مجموعه نیز در تاریخ مذکور تعطیل می باشد.